شاه میگو چیه و چه ارزش غذایی در خودش داره؟ طرز تهیه هواری، غذای خوشمزه ی جنوبی
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاه میگو و دستور پخت هواری با شاه میگو

شاه میگو ﯾﮑﻰ از ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﻰ می‌تونه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻪ ﭘﺲ اﮔﻪ می‌خواین راجبش ﺑﺪوﻧﯿﻦ اداﻣﻪ‌ى اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ رو ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺨﻮنین.

شاه میگو و دستور پخت هواری با شاه میگو

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﺎﯼ شاه میگو ﺟﺎﻥ

ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ اﻧﺪازه‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارن از رﯾﺰ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ شاه میگو ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه‌ى ﺑﺰرﮔﻰ ﮐﻪ داره ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﺎه
ﻣﯿﮕﻮﻫﺎﺳﺖ.
به طور متوسط در ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﮐﻪ شاه میگو می‌خرین، ﺷﺎﻣﻞ 15 اﻟﻰ 20 ﻋﺪد شاه میگو ﭘﺎك نکرده اﻋﻼ ﻣﯿﺸﻪ.
ﺣﺎﻻ می‌خوایم ﺑﺮاﺗﻮن از اﯾﻦ ﺑﮕﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

 

ﺍﺭﺯﺵ ﻏﺬﺍیی ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺯﯾﺎﺩﺵ

شاه میگو دﺷﻤﻦ ﺑﺰرگ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻫﺴﺖ. ﭘﺲ اﮔﻪ می‌خواین ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﺘﻮن رو ﮐﻠﻰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎرﯾﻦ ﻃﺒﺦ شاه میگو ﺑﺎ روﻏﻦ و ﻧﻤﮏ ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻢ ﺑﻬﺘﻮن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد می‌کنیم. ﺳﺮﺷﺎر از اﻣﮕﺎ 3 هست ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻓﺶ می‌تونین ﮐﻼ ﺑﺎ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ ﮐﻨﯿﻦ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﻫﺴﺘﺶ و از اون ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﻠﻨﯿﻮم ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪاﻧﻰ داره، ﻗﺮار دادن ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺗﻮى رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻰﺗﻮن می‌تونه ﺷﻤﺎ رو از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ى ﺑﺰرگ و ﺣﺘﻰ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن دور ﮐﻨﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﯿﮕﻮ ﻫﻢ دﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻰ نمی‌گیرین و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ 19 درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬى ﺑﺪﻧﺘﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ می‌شه. به ایم علل، خرید شاه میگو رو به شدت بهتون توصیه می‌کنیم.
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ اﺻﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺨﻮرﯾﻢ وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﺗﻤﻮم ﻧﺸﺪه و اﻻن ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎى ﺧﻮﺷﻤﺰه‌اﯾﻪ ﮐﻪ می‌تونیم ﺑﺎ شاه میگو ﺟﺎن درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

 

ﻃﺒﺦ شاه میگو

ﻣﺮﻏﻮب‌ترین و ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮﯾﻦ شاه میگوها اوﻧﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ U ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‌اى دارن وﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﻮ رو می‌پزین رﻧﮕﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌کنه و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﯾﺎ ﮔﻠﺒﻬﻰ ﺧﻮﺷﺮﻧﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﺪه ﻏﺬاﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ زﯾﺎدى می‌تونیم ﺑﺎ شاه میگو درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻮارى ﻣﯿﮕﻮ، ﻣﯿﮕﻮ ﭘﻠﻮى اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﻰ، ﺑﺮوﺷﺘﺎى ﻣﯿﮕﻮ و ﭘﻨﯿﺮ، ﺧﻮراك ﻣﯿﮕﻮ و ﺳﺲ ﻗﺎرچ، ﻗﻠﯿﻪ ﻣﯿﮕﻮ، ﮔﻮﺟﻪ ﭘﻠﻮ و ﻣﯿﮕﻮ و …

شاه میگو و دستور پخت هواری با شاه میگو

 

ﺣﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺮاغ دﺳﺘﻮر ﭘﺨﺖ ﻫﻮارى ﯾﮑﻰ از ﻏﺬاﻫﺎى ﺧﻮﺷﻤﺰه ﮐﻪ ﺑﺎ شاه میگو درﺳﺖ می‌شه.

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺨﺖ هواری ﺑﺮﺍﯼ ٦ ﻧﻔﺮ

ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎده ﺳﺎزى: 40دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاى ﻫﻮارى ﻣﯿﮕﻮ
* ﻣﯿﮕﻮ 500 ﮔﺮم
* ﺑﺮﻧﺞ 3 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
* ﭘﯿﺎز ﻣﺘﻮﺳﻂ 1 ﻋﺪد
* ﺳﯿﺮ 3 ﺣﺒﻪ
* ﮔﺸﻨﯿﺰ ﺧﺮد ﺷﺪه 5 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرى
* ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ ﺧﺮد ﺷﺪه 1 و 2/1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرى
* رب ﮔﻮﺟﻪ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرى
* ﮐﺮه 50 ﮔﺮم
* روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرى
* ﻧﻤﮏ، ﻓﻠﻔﻞ و زردﭼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
* زﻋﻔﺮان دم ﺷﺪه 1 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮرى
* آب 1 ﭘﯿﻤﺎنه

شاه میگو و دستور پخت هواری با شاه میگو

 

ﯾﮑﻰ از ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎى ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻫﻮارى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺳﻤﺶ رو ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻮارى ﻣﯿﮕﻮ و ﻫﻮارى ﻣﺎﻫﻰ. در واﻗﻊ ﻫﻮارى ﻧﻮﻋﻰ ﭘﻠﻮ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺑﺮﻧﺞ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻪ در وﻋﺪه ﺷﺎم و ﻧﺎﻫﺎر ﺳﺮو ﻣﻰﮐﻨﻦ.
ﻫﻮارى ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه‌اش ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻘﻮى و اﻧﺮژى زاﺳﺖ و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰﺷﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮاﺳﻢ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻰﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اون رو ﺗﻮى ﺧﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ از ﺧﻮردن و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻮاﯾﺪش ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮن.

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﻮﺍﺭﯼ ﻣﯿﮕﻮ:
1- در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﮕﻮ رو ﭘﺎك ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﮕﻮ رو ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮاى ﺟﺪا ﮐﺮدن رگ ﺳﯿﺎه ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮى ﺗﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮕﻮ رو ﺑﺸﮑﺎﻓﯿﺪ و ﺑﻌﺪ رگ ﻣﯿﮕﻮ رو ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ و اوﻧﻮ ﺑﺸﻮرﯾﻦ.
2-ﭘﯿﺎز رو رﯾﺰ ﺧﺮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺮه و ﯾﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ و ﻃﻼﯾﻰ ﺑﺸﻪ و در آﺧﺮ، ﺳﯿﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه رو ﻫﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﺎش ﺗﻔﺖ ﺑﺪﯾﻦ
3- ﻣﯿﮕﻮى ﭘﺎك ﺷﺪه رو ﺑﺎ ﺳﯿﺮ و ﭘﯿﺎز ﺗﻔﺖ ﺧﻮرده ﻫﻤﺮاه ادوﯾﻪ ﻫﻮارى، زﻋﻔﺮان دم ﺷﺪه و رب ﮔﻮﺟﻪ، ﺳﺒﺰى ﺧﺮد ﺷﺪه ﯾﻪ ﮐﻢ ﺗﻔﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ بده ( ﻧﯿﺎزى ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﮕﻮ رو ﺳﺮخ ﮐﻨﯿﺪ).
4- در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻦ و در ﻇﺮﻓﻮ ﺑﺰارﯾﻦ ﺗﺎ آب ﺑﺠﻮﺷﻪ و ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻮارى ﻣﯿﮕﻮ آﻣﺎده ﺷﻪ. ﻣﻮاد ﻣﯿﮕﻮ ﭘﻠﻮ را ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن از روى ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﻦ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﮏ ﺑﺸﻪ.
5- برنج رو ﺗﻮى اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮑﺶ ﮐﻨﯿﻦ (ﯾﻌﻨﻰ آب رو ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎرﯾﻦ و ﻧﻤﮏ و ﺑﺮﻧﺞ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه رو اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﭘﺨﺖ ﺑﺸﻪ و ﺑﻌﺪ آب ﮐﺶ ﮐﻨﯿﺪ).
6- ﺗﻮى ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪارى روﻏﻦ رو داغ ﮐﻨﯿﻦ و ﺑﺮاى ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻬﺪﯾﮓ ﻣﻘﺪارى ﻧﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﻰ ﮐﻒ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﻨﺪازﯾﻦ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﯿﮕﻮى ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه رو ﻻ ﺑﻪ ﻻ در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ رو روى ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﻮى ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺑﺨﺎر ﺑﯿﻔﺘﻪ.

7- ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ آب رو ﺑﺎ ﯾﻪ ﮐﻢ ﮐﺮه و روﻏﻦ داغ ﮐﻨﯿﺪ و روى ﭘﻠﻮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﺗﺎ دم ﺑﮑﺸﻪ.

 

ﺑﻌﺪ از 30 دﻗﯿﻘﻪ ﻏﺬاى ﺧﻮﺷﻤﺰه‌ى ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ. ﻧﻮش ﺟﺎﻧﺘﻮن.

یادتون نره که برای خرید میگو و همچنین انواع ماهی می‌تونین به سایت فروشگاه آنلاین ماهی مشتا مراجعه کنین و راحت هر چیزی که خواستین رو به سرعت تهیه کنین.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*دانلود موکاپ